Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta (Dz. U. 2012r. poz. 159 z późn. zm.) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta oraz innym, wymienionym w ust. 3 i 4 podmiotom.
Osoba upoważniona przez pacjenta zachowuje prawo do wglądu do dokumentacji również po śmierci pacjenta. Opiekunowi faktycznemu pacjenta małoletniego lub ubezwłasnowolnionego, uprawnienie do dostępu do dokumentacji nie przysługuje, o ile osoba nie została prawidłowo upoważniona przez uprawnioną osobę (przedstawiciela ustawowego).

Sposób uzyskania kopii, wyciągu lub odpisu dokumentacji medyczna:

 1. Złożenie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej do Dyrektora Szpitala
  • osobiście w sekretariacie (budynek administracji I p. pok. nr 2), dziale statystyki medycznej (pok. 12) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00
  • rejestracji ogólnej od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 19.00,
  • drogą listowną na adres szpitala : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki,
  • drogą elektroniczna na adres e-mail: szpital@szpital.oborniki.info (odbiór kserokopii dokumentacji medycznej na wniosek przesłany elektronicznie tylko osobiście).
 2. Wniosek może złożyć dowolna osoba, natomiast dokumentację może odebrać tylko pacjent lub osoba upoważniona przez pacjenta.
 3. Przewidywany termin otrzymania lub wysłania dokumentacji od dnia doręczenia wniosku 7 dni roboczych.
 4. Pacjent ponosi koszty sporządzenia kopii, wyciągu lub odpisu dokumentacji. Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji poprzez sporządzenie jej kopii, odpisów lub wyciągów ustalany jest przez Dyrektora SP ZOZ w Obornikach, w aktualnym zarządzeniu wewnętrznym.