Dofinansowania Uni Europejskiej

Dofinansowania Uni Europejskiej


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach , ul. Szpitalna 2 64-600 Oborniki realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt: Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Obornikach ” w ramach : Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9” Infrastruktura dla kapitału ludzkiego „ Działania 9.1 „ Inwestycje w infrastrukturą zdrowotną i społeczną ”
Celem projektu : Jest zwiększenie odporności systemu ochrony zdrowia oraz poprawa dostępności do usług i infrastruktury zdrowotnej w Powiecie Obornickim poprzez inwestycję w nowoczesny sprzęt medyczny oraz poprawa stanu zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w dostępie do usług medycznych wysokiej jakości .
Planowane efekty :
 • Zakup przetu dla:
  • 1.Blok operacyjny do zabiegów ortopedycznych i chirurgicznych :
   • napęd z przystawkami do zabiegów ortopedycznych urazowych
   • napęd z przystawkami do zabiegów ortopedycznych endoprotez
   • lampa operacyjna dwuczaszowa sufitowa
   • instrumentarium do artroskopii barku
   • stół operacyjny
   • nóż harmoniczny z oprzyrządowaniem
  • Oddział wewnętrzny , oddział chirurgiczny :
   • szafki przyłóżkowe z bocznym blatem i szufladami .
  • Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii :
   • bronchofiberoskop
  • Pracownia USG:
   • aparat USG z 3 głowicami
Całkowita wartość projektu wynosi - 1 272 740,01 zł
Wkład Funduszy Europejskich - 1 081 829,00

Dofinansowania Uni Europejskiej


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach , ul. Szpitalna 2 64-600 Oborniki realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
pt:Zakup sprzętu medycznego dla oddziału paliatywnego oraz wyposażenia sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym dla SP ZOZ w Obornikach” w ramach : Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 „ Infrastruktura dla kapitału ludzkiego „ Działanie 9.1.” Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia i społeczną „ Poddziałanie 9.1.1. „ Infrastruktura ochrony zdrowia „
Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej dla tworzonego oddziału paliatywnego oraz sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym tj.
Celem projektu:operacyjnym tj. Celem projektu : Jest poprawa dostępności infrastruktury zdrowotnej poprzez inwestycje w wyposażenie obiektu ochrony zdrowia w nowoczesny sprzęt , a także poprawa stanu zdrowia publicznego oraz ograniczenie społecznej nierówności w dostępie do usług medycznych wysokiej jakości .
Uruchomienie sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym pozwoli na wykonywanie szerszej gamy innowacyjnych zabiegów , skrócenie czasu oczekiwania na diagnozę , leczenie oraz rehabilitację i rekonwalescencje .
Utworzenie oddziału paliatywnego pozwoli na zaspokojenie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa powiatu obornickiego , na terenie którego nie ma specjalistycznej opieki w tym zakresie . Utworzenie oddziału paliatywnego pozwoli na przesunięcie pacjentów z oddziału wewnętrznego , skróci czasu oczekiwania oraz zapewni pacjentom opiekę medyczną w odpowiednich warunkach do tego stworzonych.
Planowane efekty - w ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt medyczny sprzęt medyczny i aparatura, 1) sprzęt i aparatura dla oddziału paliatywnego : łóżka elektryczne pielęgnacyjne z barierkami , wózki do przewożenia chorych, zintegrowany
system do higieny ciała wraz z akcesoriami , ssaki elektryczne ,aparat Ekg, , pompy infuzyjne , aparat do stymulacji naturalnego odruchu kaszlu , spirometr, płuczka -dezynfektor , macerator . Ogółem : 38 sztuk sprzętu. 2) sprzęt na wyposażenie sali operacyjnej ortopedycznej z salą wybudzeń na bloku operacyjnym :
stół operacyjny z przystawką ortopedyczną, aparat do znieczuleń + kardiomonitor, pompy infuzyjna, urządzenie do ogrzewania pacjenta , generator elektrochirurgiczny , system do odsysania dymu , wózek anestezjologiczny , urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych, tor wizyjny artroskopia , aparat RTG typu „C” ,defibrylatory , respirator stacjonarny , kardiomonitory , łóżka szpitalne elektryczne ,ssak elektryczny.. Ogółem : 22 sztuki sprzętu medycznego

Całkowita wartość projektu wynosi - 1 780 827,15 zł
Wkład Funduszy Europejskich - 1 513 425,63 zł

Dofinansowania Uni Europejskiej


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach , ul. Szpitalna 2 64-600 Oborniki realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
pt: Zakup sprzętu dla oddziałów szpitalnych i ratownictwa medycznego w ramach działań wspierających po COVID-19 w SP ZOZ Obornikach ” w ramach : Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11” INSTRUMENT REACT- EU- EFRR „ Działania 11.2 „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowie (REACT-EU)”
Celem projektu: Jest zwiększenie odporności systemu ochrony zdrowia oraz poprawa dostępności do usług i infrastruktury zdrowotnej w Powiecie Obornickim poprzez realizację działań naprawczych, związanych z wystąpieniem pandemii COVID-19 i łagodzenia jej skutków zdrowotnych i społecznych, polegających na zakupie nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej i diagnostycznej oraz wymiana sprzętu wyeksploatowanego w czasie pandemii.
Planowane efekty: 1. zadanie 1. Zakup sprzętu dla oddziałów szpitalnych w SP ZOZ Obornikach :
1) Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii :
Respiratory, zestaw monitorujący pacjenta wraz z centralą, aparat do terapii nerkozastępczej aparat USG, zestaw pomp infuzyjnych w stacjach dokujących dla 3 stanowisk ,videolaryngoskop. Ogółem :15 sztuk sprzętu w tym jeden zestaw
2) Oddział Chirurgiczny : System neuromonitoringu w chirurgii endokrynologicznej i rozbudowa toru wizyjnego o system ICG Ogółem : 2 sztuki sprzętu
3) Oddział Wewnętrzny : System do badania funkcji życiowych pacjenta na bazie kardiomonitoringu Ogółem : 2 sztuki sprzętu medycznegobr />br /> 2. zadanie 2. Zakup sprzętu dla ratownictwa medycznego w SP ZOZ Obornikach : defibrylator , respiratory transportowe, zamgławiacz typu NOCOSPRAY, system do kompresji klatki piersiowej Ogółem : 5 sztuki sprzętu medycznego
Całkowita wartość projektu wynosi - 1 980 411,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich - 1 683 349,35 zł

Dofinansowania Uni Europejskiej


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach , ul. Szpitalna 2 64-600 Oborniki realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach
WRPO na lata 2014-2020

pt: „Profilaktyczny program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań


Zakup ambulansu typu ”B” i sprzętu niezbędnego do walki z epidemią COVID-19 dla SP ZOZ w Obornikach „

w ramach : Projektu nastąpiło wsparcie podmiotów leczniczych -szpitali samorządowych w zakresie zakupu niezbędnych środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji, zakupu sprzętu medycznego i ambulansów w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa SARS-Co-2 (COVID-19) na terenie Metropolii Poznań Celem projektu : Jest zwiększenie świadomości w zakresie czynników ryzyka zachorowania na grypę i znaczenia szczepień przez działania informacyjno-edukacyjne i zwiększenie liczby osób objętych programem bezpłatnych szczepień ochronnych przeciw grypie. W trakcie realizacji Projektu cele uległy rozszerzeniu o wsparcie szpitali do walki z COVID-19 na terenie Metropolii Poznań.
Planowane efekty - w ramach projektu zakupiono ambulans i sprzęt medyczny dla SP ZOZ w Obornikach :
 • ambulans sanitarny
 • komorę chłodnicza , stół sekcyjny, wózek hydrauliczny i wózki do transportu zwłok -
 • cyfrowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym wraz wyposażeniem i przystosowaniem pomieszczenia pracowni
 • łózka do intensywnej terapii
 • aparat do znieczuleń
 • wózek do transportu pacjentów

Ogółem : 15 sztuk sprzętu.
 • Całkowita wartość projektu wynosi - 1 854 121,28 zł
 • Wkład Funduszy Europejskich - 1 610 526,32 zł
 • Wkład budżetu państwa - 189 473,68 zł
 • Wkład własny - 54 121,28 zł

Dofinansowania Uni Europejskiej


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach , ul. Szpitalna 2 64-600 Oborniki otrzymał wsparcie od Samorządu Województwa Wielkopolskiego z realizowanego Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa
pn: Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19”

w ramach : Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 • Dzialania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne,
 • Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne -Projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19
 • Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Celem projektu: Jest zwiększenie bezpieczeństwa wykonywania usług medycznych przez podmioty lecznicze oraz inne podmioty z terenu województwa wielkopolskiego zaangażowane w przeciwdziałanie epidemii COVID-19.
W ramach projektu został przekazany:
 • w dniu 24.09.2020r. – Respirator stacjonarny MONNAL T60 - 1 sztuka
 • w dniu 26.10r.2020r. – Kardiomonitor stacjonarny MEDIANA M50 – 1 sztuka>
w formie umowy użyczenia na okres od dnia 24.09.2020r. do 31.12.2025r. Użyczający : Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Galeria zdjęć

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image